Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR) ukládá mimo jiné každému subjektu, který zpracovává osobní údaje učinit přiměřená organizační a technická opatření, a zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob (klientů cestovních kanceláří).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je cestovní kancelář GARGANO CK s.r.o., vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 59161,IČ: 28292731, se sídlem Klimešova 34/50, Ořešín, 621 00 Brno (dále jen GARGANO CK).

Správce osobních údajů můžete kontaktovat písemně na adrese Gorkého 1, 602 00 Brno, emailem [email protected] nebo v pracovních dnech telefonicky 542 212 800.

Na uvedených kontaktech můžete požadovat podrobnosti o zpracování osobních údajů a využít svoje práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

Právní tituly zpracování – plnění Smlouvy o zájezdu

Osobní údaje fyzických osob, klientů CK GARGANO jsou zpracovávány především z důvodu plnění Smlouvy o zájezdu (bez poskytnutých osobních údajů nelze Smlouvu o zájezdu plnit). Osobní údaje dětí do 16 let za ně sděluje jejich zákonný zástupce. Pro účel plnění Smlouvy o zájezdu zpracováváme: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu (v individuálních případech také jeho kopie), telefonní číslo, e-mail, dále informace o zvolené dopravě a způsobu stravování; tyto údaje se zpracovávají po dobu 5 let od skončení zájezdu.

Osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, typ dopravy, zvolené stravování číslo rezervace předáváme v listinné podobě delegátovi pro účely zajištění ubytování na místě, dle vaší Smlouvy o zájezdu. Smlouva se společností zajišťující ubytování zaručuje bezpečnost osobních údajů klientů GARGANO CK.

Dále jsou zpracovány údaje o místě nástupu a konce cesty, pro účely zajištění dopravy, tyto údaje spolu se jménem, příjmením, datem narozením, číslem OP nebo CP a číslem rezervace předáváme v listinné podobě řidičům pro zajištění dopravy. Řidič je zaměstnanec GARGANO CK a je vázán mlčenlivostí o osobních údajích klientů.

Veškeré smlouvy jsou pro účely zpracování účetnictví uchovávány v elektronické a listinné podobě a na základě smlouvy o zpracování účetnictví, s doložkou o mlčenlivosti, jsou předávány externí účetní. Údaje pro účetnictví, zejm. doklady o platbách jsou uchovávány po dobu 10 let.

Právní tituly zpracování – oprávněný zájem

Osobní údaje fyzických osob, klientů GARGANO CK(jméno, příjemní a emailová adresa) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v případě zasílání obchodních sdělení GARGANO CK. Tyto nabídky budou zasílány nejdéle po dobu 5 let od poslední Smlouvy o zájezdu.

Právní tituly zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob, klientů GARGANO CK (jméno, příjemní a emailová adresa) jsou zpracovávány na základě souhlasu klientů se zpracováním osobních údajů v případě zasílání obchodních nabídek jiných subjektů (autorizovaných prodejců a jiných smluvních partnerů, k marketingovým účelům, včetně nabízení zboží a služeb). Souhlas je udělován na dobu 5 let, může být kdykoli písemně odvolán nebo může být klientem prodloužen. Souhlas se vztahuje pouze na klienta, který souhlas podepsal, nikoli tedy na další osoby, které se případně zúčastnily zájezdu. Souhlas je sepsán jako samostatný dokument.

 
Práva fyzických osob, klientů GARGANO CK související se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv se obrátit na výše uvedené kontakty a domáhat se svých práv, která jsou občanům (klientům GARGANO CK) dána nařízením GDPR:

  • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat potvrzení, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům včetně informací o tom: za jakým účelem jsou zpracovávány, o postupu zpracování, na jak dlouho budou tyto údaje uloženy a zda jsou údaje zpřístupněny dalším subjektům.
  • Právo na opravu: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Také máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut): Máte právo na to, aby byly Vaše osobní údaje vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud je splněna některá z následujících podmínek: údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Vy tento souhlas odvoláte a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; vznesete námitku proti zpracování údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu; údaje byly zpracovány protiprávně.

CK GARGANO zpracovává osobní údaje klientů zejména pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, a není tedy možné během 3 let od skončení posledního zájezdu účinně odvolat souhlas s jejich zpracováním. Souhlas se zpracováním lze odvolat jen v případech, kdy byl souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut (marketingové účely pro třetí osoby).

  • Právo na omezené zpracování: Máte právo, abychom dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud je splněna některá z následujících podmínek: popíráte přesnost těchto údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů; zpracování je protiprávní; údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy požadujete pro obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování; zpracování bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Po objasnění či nápravě nepřesností, se další zpracování osobních údajů řídí zejména právním důvodem a účelem zpracování.

  • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému subjektu za podmínky, že se zpracování provádí automatizovaně, a že jste údaje poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo jsou zpracovány na základě plnění smlouvy.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu našeho či třetí strany.                 

V případě vznesení námitky údaje dále nezpracováváme, pokud se neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo důvody pro obhajobu právních nároků.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Správce osobních údajů (GARGANO CK) je povinen vyřídit žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Správce nemusí poskytovat subjektu údajů informace o jeho zpracovávaných osobních údajích za situace, že subjekt už tuto informaci má (např. je zveřejněna na webových stránkách GARGANO CK www.gargano.cz).

Kontakt pro uplatnění práv subjektů osobních údajů

Správce osobních údajů můžete kontaktovat písemně na adrese Gorkého 1, 602 00 Brno, emailem [email protected] nebo v pracovních dnech telefonicky 542 212 800.

S případnou stížností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů.

img-loader img-loader img-loader