Cestovní pojištění s ČPP

Kompletní cestovní pojištění:

Územní platnost: všechny stýty EU, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr mimo ČR.

 

CENÍK : 29,-Kč/osoba/den

 POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
 
Na co se pojištění vztahuje?
Na nutnou a neodkladnou zdravotní péči (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení, hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím - do 24 týdnů), neodkladné ošetření zubů, repatriace pojištěného zpět do ČR, převoz tělesných ostatků, náklady na doprovázející osobu, záchrana pojištěného v tísni (horská záchranná služby, námořní služby apod.) V případě pracovních cest úhrada nákladů na dopravu a ubytování náhradního pracovníka.
Do jaké výše?
Pojištění léčebných výloh se sjednává s celkovým limitem pojistného plnění 2 500 000,- Kč a následujícími dílčími limity pojistného plnění:
ZDRAVOTNÍ PÉČEREPATRIACE A PŘEVOZ + ZÁCHRANA POJIŠTĚNÉHO V TÍSNIOŠETŘENÍ ZUBŮNÁKLADY NA DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBUU PRACOVNÍ CESTY - VYSLÁNÍ NÁHRADNÍHO PRACOVNÍKA (NÁKLADY NA DOPRAVU A UBYTOVÁNÍ)
2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 7 000 Kč 2 000 Kč na jeden den/max. 10 000 Kč 30 000 Kč
Výše pojistného plnění v pojištění úhrady nezbytných nákladů souvisejících se záchrannou činností pracovníků záchranné služby, může dosáhnout maximálně do výše limitu pro pojištění léčebných výloh - repatriace a převoz pojištěného, který je uveden výše a do tohoto jednotlivého limitu se započítává.
- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
 
Na co se pojištění vztahuje?
Na osobní věci pojištěného, které si s sebou bere na cestu nebo které si prokazatelně pořídil během cesty a dojde-li k jejich:
  • poškození nebo zničení živelní událostí;
  • poškození nebo zničení kapalinou z technických zařízení;
  • odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží;
  • ztrátě.
 
Do jaké výše?
Pojištění zavazadel se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění:
CELKOVÝ LIMITLIMIT PRO JEDNOTLIVOU VĚC
15 000 Kč 10 000 Kč
- POJIŠTĚNÍ ÚRAZU
 
Na co se pojištění vztahuje?
Na poškození zdraví nebo smrt pojištěného, které bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na jeho vůli.
Do jaké výše?
Pojištění úrazu se sjednává s následujícími limity pojistného plnění:
SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZUTRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
100 000 Kč 200 000 Kč
- POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
 
Na co se pojištění vztahuje?
Na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, došlo-li k porušení povinnosti stanovené zákonem a vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s jeho cestou.
Do jaké výše?
Pojištění odpovědnosti se sjednává s následujícími limity pojistného plnění

 

ÚJMA PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO PŘI USMRCENÍÚJMA NA MAJETKU
1 500 000 Kč

300 000 Kč

 

Připojištění STORNA: 
CENA: 270,-Kč/osoba/pobyt
Limit pojistného : 80% vyúčtovaných stornopoplatků - max. 15 000,-Kč
img-loader img-loader img-loader